Betingelser for sæsonpladser

Sæsoncampister, bortset fra vintercampister, er forpligtiget til at klippe græs samt hække på den enhed der stilles til rådighed. Fjernelse af græs og haveaffald sker ved, at det flyttes til ét område anvist af lejrchefen. Må ikke efterlades på enheden. Såfremt lejer undlader af klippe græs eller klippe hæk vil dette sker af udlejer for lejers regning.

Strømkabler må ikke gemmes i hækken eller placeres langs jorden så der ikke kan klippes hæk samt foretages græsslåning. Kablerne skal anbringes på små stolper der med passende mellemrum placeres fra campingenheden og hen til strømstanderen. Såfremt dette ikke er tilfældet kan vi ikke erstatte kabler der ødelægges ved hækklipning eller græsslåning.

Det er tilladt at have hund eller andre kæledyr på pladsen. Skal dog holdes i snor. Luftning foregår udenfor pladsen. Efterladenskab skal fjernes.

Campingreglementet samt lejrchefens anvisninger skal overholdes.

Benyttes pladsen udenfor lejeperioden betales almindeligt overnatningsgebyr.

Fremleje eller salg af pladsen er ikke tilladt.

Det lejede areal skal være i brug senest 1 måned efter lejemålets påbegyndelse.

Det er lejers pligt at anmelde overnattende gæster, straks efter deres ankomst.

Med henblik på brandmyndighedernes 3 meter regel skal overnatningsenheden placeres således, at naboens opbygningsmulighed ikke forringes.

Såfremt lejer fjerner sin campingenhed p.g.a. ferie eller lignende, forbeholder udlejer sig ret til at disponere over pladsen. Opgiver lejeren datoen for sin tilbagekomst, vil udlejer, så vidt det er muligt, sørge for at pladsen er fri igen på den nævnte dato. Er det ikke muligt vil lejer få en anden plads tilbudt indtil lejers plads igen bliver ledig.

Lejeren er ansvarlig for, at der er renholdt og rydeligt på den lejede plads. Alt affald, bortset fra husholdningsaffald, fjernes ved egen foranstaltning af lejer.

Pladsen skal være ryddet ved sæsonens afslutning. Lejer skal ligeledes slå græsset samt fjerne samtlige effekter der måtte være brugt under opholdet.